FREEDOM SPECIAL 1 ON 1 BATTLE

no judges , no prizes , no winners , no losers

INTRO BY MC SLIDE 6

POWERMOVES BATTLE

BBOY DEX VS BBOY FLEX

BBOY MOSHIE VS BBOY FLOW IZZOE

BBOY SHINN VS BBOY NO NAME

BBOY BOOJAE VS BBOY SUICIDE

BBOY J HAO VS BBOY WC

BBOY LIL LOVE VS BBOY GREENROCK

BBOY MIKO VS BBOY CRUZ

BBOY WAN VS BBOY AN

BBOY MIRO VS BBOY ZERO

BBOY MON VS BBOY BLACKZ

LINK NAME

LINK NAME