BOTY MALAYSIA 2007 SOLO BATTLE 7.7.2007


BBOY MOSHIE VS BBOY NEEDAL

BBOY ZEN VS ???

BBOY TECK VS ???

BBOY QUNYET VS BBOY LILO

??? VS BBOY FLEX

BBOY MONSTA VS BBOY SHINN

ENGLAND BBOY VS BBOY GUESSWHAT

BBOY FLIP VS BBOY MAX

BBOY JKING VS BBOY RAYMOND

BBOY J-HAO VS BBOY BRIAN

BBOY BALONG VS BBOY WAN

BBOY CLICKZ VS BBOY MIRO

BBOY MIMIEV6 VS BBOY ROHAN

BBOY STOCK VS BBOY KID INN

BBOY BLACKZ VS ???

BBOY ZERO VS BBOY BOBBY

BBOY AN VS BBOY HAN

BBOY MON VS ???

0 comments: